Stadgar

Om du vill läsa föreningens stadgar så kan du göra det här.

Stadgar för Föreningen Omställning Hällungebygden

 

Omställning Hällungebygden omfattar en mängd olika forum i samverkan

 

§1. Namn och säte

Föreningens namn är Omställning Hällungebygden. Föreningens säte och huvudkontor är förlagt till Svenshögen.

 

§2. Ändamål och verksamhet

Föreningen Omställning Hällungebygden är en ideell förening som är religiöst, politiskt och filosofiskt obunden och ska verka för helhet, tolerans och mångfald. Omsorg om hela människan och miljön samt socialt och individuellt ansvar är grundläggande i föreningen. Föreningen har som syfte att vara en sammanhållande länk i Hällungebygdens omställningsarbete till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt resilient* samhälle.

* Resilient = ett långsiktigt hållbart och uthålligt samhälle med förmåga att hantera omfattande påverkan utan att övergå i ett mindre önskvärt tillstånd.

 

Föreningen Omställning Hällungebygden är ämnat att vara ett mänskligt och kreativt forum för alla som vill verka i eller stödja omställningsarbetet i Hällungebygden och medverka till:

 • holistisk medvetenhet
 • en oas för mänsklig tillväxt – där individuell, social och kreativ potential får möjlighet att blomma, där människan och humankapitalet i harmoni med naturen sätts i centrum

 

Föreningen skall vidare:

 • vara en del av omställningsrörelsen och integrera dess grundprinciper.
 • verka för inre och yttre omställning lokalt i Hällungebygden.
 •  medverka till gynnsam samverkan och utveckling av Hällungebygden.
 • verka för en mångfald av möjligheter till social gemenskap
 • värna om att Hällungebygdens barn, ungdomar och gamla känner att de är betydelsefulla.

 

§3. Organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens verkställande organ. Styrelsen kallar till föreningsmöten.

 


§4. Medlemskap

Till medlem kan antas

 • privatperson som delar föreningens stadgar och ideologi och vill bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§5. Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som skall beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Medlem kan då särskilda skäl föreligger, efter föreningsstyrelsens prövning beviljas nedsättning av en avgift eller helt befrias från skyldighet att erlägga sådan.

 

§6. Utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen.

Den som utträtt ur föreningen har inte rätt att utfå någon del av föreningens tillgångar.

 

§7. Uteslutning

Medlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlemmar med särskilda skäl, kan efter prövning hos föreningsstyrelsen befrias i ärendet. Medlem som skadat föreningens syften kan uteslutas av årsmötet.

 

§8. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.

 

§9. Föreningsmöte

Styrelsen kallar till föreningsmöten två gånger per år varav ett är årsmöte. Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser eller då 10% av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Vid extra föreningsmöte kan beslut endast fattas i ärende som varit angivet till mötet. Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med minst två tredjedelars majoritet. I all beslutsfattning eftersträvas dock koncensus. Då koncensus ej uppnås kan ärendet, om det är av sådan art att beslut inte av nödvändighet behöver fattas i stunden, bordläggas för vidare bearbetning och återupptas vid nästkommande möte eller senare om så beslutas. Om varken koncensus eller två tredjedelars majoritet kan uppnås men beslut av nödvändighet måste fattas omgående gäller enkel majoritet och då vid lika röstetal gäller den mening som styrelsen i koncensus biträder. Skulle koncensus inte kunna uppnås inom styrelsen och ett beslutsuppskjutande kan komma att äventyra föreningens ändamål och målsättning gäller den mening som ordföranden biträder.

 


§10. Årsmöte

Årsmötet hålls före utgången av maj månad. Kallelse till årsmötet utsänds senast 4 veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för alla intresserade medlemmar senast två veckor före årsmötet. Extra årsmöte hålls på kallelse av styrelsen och revisorerna. Om 10% av medlemmarna så begär skall styrelsen sammankalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas 4 veckor före mötet.

 

ÅRSMÖTESDAGORDNING

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
 4. Fastställande av mötets behörighet.
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning; revisionsberättelse.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Beslut om verksamhetsplan och budget.
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästföljande verksamhetsår.
 12. Val av styrelse; ordförande, kassör och minst tre ledamöter.
 13. Val av ny valberedning.
 14. Val av en revisorer och en revisorssuppleant
 15.  Fastställande av medlemsavgifter
 16. Övriga frågor
 17. Avtackningar
 18. Mötet avslutas

 

Beslut kan inte fattas i ärende som ej upptagits på föredragningslistan. Ledamot i styrelsen får ej delta i beslut som ansvarsfrihet eller val av revisorssuppleanter. Vid extra föreningsmöte kan beslut endast fattas i ärenden som varit angivet i kallelsen till mötet.

 

§11. Styrelse

Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet, förbereder och kallar till årsmöte och övriga föreningsmöten. Styrelsemöten skall protokollföras. Om styrelsemedlem under verksamhetsår avsäger sig sitt uppdrag skall styrelsen utse ersättare.

 

Föreningsstyrelsens ledamöter väljs växelvis för en tid av 2 år vid årsmötet och ska bestå av minst 5 ledamöter, högst 12 plus 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vise ordförande, vise kassör, sekreterare och vise  sekreterare. Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamot som har yttrande och förslagsrätt.

 

§12. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

 

Det åligger styrelsen att:

 • vara inspiratörer och ambassadörer för Hällungebygdens omställningsarbete
 • verka för föreningens ändamål.
 • verkställa av föreningsmötet fattade beslut.
 • skapa goda kommunikationsmöjligheter där medlemmar kan följa styrelsens arbete.
 • sköta föreningens ekonomi och bokföring.
 • upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
 • ansvara för föreningens hemsida och byamail.

§13. Styrelsemöte

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Beslutsprotokoll skall föras.

 

Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka före sammanträdet. I all beslutsfattning eftersträvas koncensus. Den styrelsemedlem som ej kan närvara på mötet delta i beslutsprocesser ska antingen redan innan ha delgivit sin mening i frågan eller medgivit att beslut fattas utan dennes närvaro, eller stå till förfogande att telefonledes vara närvarande. Då koncensus ej uppnås bör ärendet, om det är av sådan art att beslut inte av nödvändighet behöver fattas omgående, bordläggas för vidare bearbetning och återupptas vid nästkommande möte eller för ärendet speciellt avtalat möte. Vid beslut som av nödvändighet måste fattas omgående gäller minst två tredjedelars majoritet. Om varken koncensus eller två tredjedelars majoritet kan uppnås inom styrelsen och ett beslutsuppskjutande kan komma att äventyra föreningens ändamål och målsättning, har ordföranden utslags röst, och beslutet ska

omgående meddelas föreningens medlemmar.

 

§14. Årsredovisning

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på årsmötet utsedda revisor. För revisorerna utses en suppleant.

 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorerna skall senast en vecka före ordinarie årsmöte avge berättelse över sin

granskning.

 

§15. Valberedning

Valberedningen utses av årsmötet och skall bestå av minst 2 ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleanter. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att de kan bifogas kallelsen till föreningsmötet.

 

§16. Stadgeändring

Ändring av stadgar kan endast ske på två föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Beslutet skall fattas med två tredjedelars majoritet. Meningsskiljaktigheter beträffande stadgarnas tolkning avgörs av styrelsen.

 

§17. Firmateckning

Föreningsstyrelsen bemyndigar firmatecknare för föreningen för att teckna föreningens firma var för sig eller två i förening.

 

§ 18. Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav en skall vara årsmötet, och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid det senare tillfället skall även beslut fatts om disposition av föreningens egendom. Dessa skall tillfalla annan lokal verksamhet i bygden som främjar socialt företagande och/eller liknande verksamhet.

Om du vill ladda ner stadgarna kan du klicka nedan.

Stadgar_OH_140926 (1)