Vad är egentligen omställning & hur jobbar vi?

Omställning – vad är det?

I Svenshögen bor ca 500 personer, 50 av dem är medlemmar i vår förening. Svenshögen ligger vackert vid sjön Hällungen, 1,5 mil från Stenungsund, 11 km från Ljungskile.

Vad är omställningsrörelsen?

Omställningsrörelsen startade för 2006 i Totnes, England. Upphovsmannen är Rob Hopkins. Idag finns tusentals omställningsinitiativ i mer än 50 länder över hela världen. De är knutna till internationella ”Transition Network”.

I Sverige finns denna folkrörelse representerad sedan 2009. Sedan 2013 är rörelsen organiserad i en nationell förening som heter Omställningsnätverket. Det finns en online ”community” på omställning.net. Omställningsnätverket ordnar nationella konferenser med deltagare från hela Sverige och även representanter från omställningsinitiativ utomlands. I Växjö oktober 2017 var Rob Hopkins öppningstalare. Hösten 2019 hölls den nationella konferensen i Umeå och Omställning Hällungebygden var representerad genom sin ordförande Eva Sanner. Den nationella konferensen 2020 kommer att hållas i Järna utanför Södertälje.

Omställningsrörelsen arbetar utifrån uppfattningen att vi behöver skapa en livstil bortom det fossilberoende samhället, och att de flesta andra stora miljöproblem – t ex miljögifter, plastberget, artutrotning – har sin yttersta orsak i detta fossilberoende och den klimatförändring som människan på detta sätt orsakar. Omställningsrörelsen står också bakom FNs globala miljömål så som de beskrivs i Agenda 2030 och som antogs av FN 2015. Du kan läsa om de globala målen här.

Omställning till vadå?

Världen står inför stora förändringar, p g a situationen i klimatet och miljön. Många har försökt förstå vad framtiden kommer att innebära, och allt från extrem teknikoptimism till kollaps nämns. Sant är i vilket fall som helst: vi kommer antagligen uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än mänskligheten gjort någonsin tidigare under motsvarande tidsperiod. Hur vi än gör, blir det förändring. Omställning är att finna en väg att hantera den nya situationen på ett så bra sätt som möjligt.

Många hävdar att ”energieffektivisering och ny teknik kommer att klara av kriserna inom ramen för dagens system”. Omställningsrörelsen menar: Det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa vårt samhällssystem – det kan därför troligen inte upprätthållas utan denna energikälla. Evig tillväxt är inte möjlig i en ändlig värld. Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för vårt samspel med naturen och med varandra. Nya sätt att göra nästan allt!

För att klara det behöver vi nya visioner.

Rapporter om klimatet kan skapa desperation, uppgivenhet och rädsla. De tankar vi då tänker, påverkar hur vi väljer och lever. För att omställning till den nya verkligheten ska vara möjlig, behöver vi nya visioner. När vi gör något praktiskt, som är ett steg till att förverkliga visionen, får vi meningsfullhet. Vi ser att vi kan göra något. Rädsla för framtiden minskar när vi arbetar tillsammans mot ett tydligt delmål. Alla kan bidra.

Tanken är att de bästa lösningarna faktiskt kommer från gräsrötter och individer, politiker har inte alla svar.

What would it look like if the best responses to peak oil and climate change came not from authorities and politicians, but from you and me and the people around us?” Rob Hopkins

(Sv övers: Tänk om de bästa lösningarna på peak oil och klimatförändringar skulle komma inte från auktoriteter och politiker, utan från dig och mig och människorna i vår närmaste omgivning?)

Omställningsrörelsen kan beskrivas i sju principer. Här nedan beskrivs de kort. Efter varje princip beskrivs något om vad vi gör i vår förening på detta område.

1 Positiva visioner:

  • Omställningsinitiativ bygger på ett engagemang för att skapa konkreta, klart formulerade, praktiska visioner av hur samhället i fråga kan formas bortom sitt nuvarande beroende av fossila bränslen. Vårt primära fokus är inte att kampanja mot saker, utan snarare att ta vara på positiva, stärkande möjligheter, tillfällen och chanser. Att skapa nya berättelser och myter är centrala i detta visionsarbete.

I VÅR FÖRENING: Erfarenhetsutbyte är en viktig del. Vad kan vi? Vad kan jag lära av mina grannar? Vad har jag för kunskaper som jag kan fräscha upp? En positiv känsla av att klara sig själv och inte vara beroende av en yttre struktur som inte längre är stabil. Att bli självförsörjande på potatis är inte livsavgörande, men ett steg mot självhushåll – och framför allt ger en känsla av kompetens och frihet. Att se vad som faktiskt fungerar och inte bara vad som inte gör det. Vi träffas för att lära av varandra.

2 Hjälpa människor att få tillgång till god information och lita på att de fattar bra beslut:

  • Omställningsinitiativ ägnar sig, i alla aspekter av arbetet, åt att öka medvetenheten om Peak Oil och klimatförändringar samt relaterade frågor som kritik av ekonomisk tillväxt. I detta medvetandegörande arbete tar de ansvar för att informationen presenteras på ett lekfullt, tydligt, lättillgängligt och stimulerande sätt som gör det möjligt för människor att känna sig entusiasmerade och stärkta snarare än maktlösa.
  • Omställningsinitiativ fokuserar på att ge människor information som ligger så nära den sanning vi känner till i tider då den tillgängliga informationen är djupt motsägelsefull.

I VÅR FÖRENING: Föreningen har inte ansvar för att informera medlemmar om nya forskningsrön, men vi gör allt för att utbyte av information mellan medlemmarna ska vara enkelt. Vi har en maillista där medlemmar kan dela länkar och info om föredrag de tänker gå på, filmer de sett, böcker de läst etc. Den används också för praktiskt samarbete, som skjuts eller lån av saker. Vi använder också en Facebookgrupp och vår hemsida. Hemsidan är föreningens och informationen där handlar om det som sker i föreningen.

3 Integration och öppenhet:

  • Lyckade omställningsinitiativ behöver samla samhällets breda mångfald på ett sätt som inte skett tidigare. De anstränger sig för att säkerställa att alla beslutsfattande processer och arbetsgrupper omfattar principerna om öppenhet och integration.
  • Denna princip refererar också till principen om att varje initiativ riktar sig till samhället som helhet, och strävar efter, från ett tidigt stadium, att engagera det lokala näringslivet, mångfalden av lokala grupper och lokala myndigheter.
  • Det tydliggör principen att det inte finns utrymme för vi och dom-tänkande i de utmaningar som en fallande energitillgång ställer oss inför.

I VÅR FÖRENING: Konflikter uppstår lätt när människor ska samarbeta kring något som är viktigt för dem. Vi har idag en fungerande förening med sakliga möten och väldigt lite motsättningar. Fortfarande finns ett stort antal människor i byn som inte är medlemmar, under våren 2019 la vi lappar i alla brevlådor om ett större möte och det gav två nya medlemmar. Vi har fått flera medlemmar under 2019 genom inflyttning i byn. Vi planerar att fortsätta bjuda in alla byns invånare till större möten, nästa blir troligen under våren 2020. Vi har återkommande fester för att helt enkelt glädjas över livet. Det är också tillfällen då nya eller blivande medlemmar lätt kan komma med. De arbetsgrupper som finns har uppstått helt genom medlemmars egna initiativ och lust. Och det finns alltid utrymme för fler.

4 Att dela med sig och bygga nätverk:

  • Omställningsinitiativ ägnar sig åt att dela sina framgångar, misslyckanden, insikter och kontakter på olika nivåer inom Omställningsnätverket för att samla och bygga upp en gemensam erfarenhetsbank.

I VÅR FÖRENING: Våra månadsmöten handlar till stor del om utbyte av erfarenheter på olika områden. Någon som har ett intresse är värd och håller i kvällen, eller så bjuder styrelsen in till en filmvisning med efterföljande samtal. Alla har något att bidra med och alla tar med sig något nytt hem, att prova själv eller inspireras av.

5 Bygga resiliens: 

  • Detta understryker den grundläggande betydelsen av att bygga resiliens, det vill säga att öka kapaciteten i våra företag, samhällen och bosättningar för att möta och hantera de chocker som kommer att möta oss. Omställningsinitiativ syftar till att bygga upp motståndskraft inom ett stort antal områden (mat, ekonomi, energi etc) på olika nivåer (från lokal till nationell) när det förefaller lämpligt – och att alltid placera in initiativen i kontexten att vi måste göra allt vi kan för att säkerställa resiliens.

I VÅR FÖRENING: Vi har flera företag i byn som är viktiga för omställning. Här finns en ekologisk odling och en gårdsbutik, honungsproducent, keramiker, fotograf, till och med en (inofficiell) frisör! Här finns väldigt mycket av det vi behöver i vår vardag. Många av oss försöker att handla så mycket som möjligt lokalt, för att säkerställa att dessa företag finns kvar. Det finns en energigrupp och flera medlemmar har tagit egna initiativ till t ex solenergi. Det finns en tillsammansodlingsgrupp som för varje år lär sig mer om odlingens glädje och vedermödor. Vi har också under en period haft en sygrupp som lagat och handarbetat tillsammans, också tillsammans m flyktingar. Några av våra medlemmar ordnar en julmarknad varje år.

6 Inre och yttre omställning:

  • Information om tillståndet för vår planet kan drabba i form av rädsla och sorg – som kan ligga till grund för tillstånd av förnekelse. Vi behöver psykologiska modeller som kan hjälpa oss att förstå vad som verkligen händer och undvika att omedvetna processer saboterar en förändring. Denna princip hedrar också det faktum att omställningen blomstrar när den möjliggör och stödjer människor att göra vad de brinner för, vad de känner sig kallade att göra.

I VÅR FÖRENING: Vi har haft flera open spacemöten. Det är en mötesform som inspirerar deltagare att ta ansvar för det som de är intresserade av. Vi har också haft flera möten för konfliktlösning. Två privatpersoner har köpt stationshuset och brinner för att göra det till något fint, kanske ett slags kulturhus för hela bygden, som även kan locka besökare från regionen. Vi i föreningen stödjer sådana projekt så mycket vi kan även ekonomiskt. Läs mer om stationshuset här.

7 Självorganisation och närhet till beslut

  • Syftet med Omställningsmodellen är inte att centralisera eller kontrollera beslutsfattande. Vi ska alltid försöka arbeta med alla så att beslutsfattandet sker på den lämpligaste, praktiska och stärkande nivån på ett sätt så att man efterliknar förmågan hos naturliga system att organisera sig själva.

I VÅR FÖRENING: De grupper som gör olika saker, styrs inte av föreningsstyrelsen. De bjuds in att berätta om sitt arbete och gör det om de vill. De rapporterar inte till styrelsen, om inte föreningens årsmöte har gett gruppen ett särskilt uppdrag. Styrelsens roll är att organisera förutsättningar för samarbete.

Självorganiserande innebär att den som känner för att göra något tar ansvar för det. Var sjätte vecka hålls kvinnoträffar av en person, där alla bidrar med maten i ett knytis. Då och då ordnar någon en klädbytardag, en person gör egna hudsalvor och säljer till oss andra, någon säljer honung. Alla gör det som de är bäst på och/eller tycker är roligast.

Ibland händer ingenting. Då är det inte styrelsens ansvar heller, utan upp till medlemmarna. Styrelsen ska inte fixa allt. Vi är alla lärda att tänka hierarkiskt, och behöver därför öva att fungera på självreglerande och icke-hierarkiskt sätt att samskapa.

Ibland uppstår en grupp och försvinner efter ett tag. Det är inte tecken på att något är fel eller dåligt. Den eller en liknande grupp kommer att återuppstå om och när behov finns. Istället för att se på det som inte finns, kan vi börja se till vad som faktiskt pågår och det är en hel del. Lustprincipen är viktig, om någon gör det hen har lust med så blir det varaktigt – därför funkar fredagsbastun och därför kommer många på föreningens fester. Dessa två saker är stärkande socialt, som sätt att fira att arbetsveckan varit god (eller är slut), eller att sommaren/vintern/våren är över med allt vad årstiden gett.

Föreningslivets betydelse:

Sverige har troligen flest ensamhushåll i förhållande till folkmängden i världen. Ju mer ensamma vi blir, desto mer sårbara. Människan som art hanterat utmaningar och kriser konstruktivt för att vi har förmåga att samarbeta. När vi hjälps åt, känner vi oss som del av en större helhet och det ger oss en känsla av mening.

Folkrörelser har alltid varit motor i samhällsförändring – politiskt, socialt, ekonomiskt. Här är det miljö och hållbarhet i fokus. Omställningsrörelsen menar att vårt samhällssystem behöver förändras i grunden. Vi kan inte bara finjustera genom att tillföra grön teknik. Detta handlar också om den personliga skalan; att även små saker gör skillnad. Genom att dessa små aktiviteter sätts i sammanhang av en större internationell berättelse blir en global förändringsrörelse synlig.

Kontakter och erfarenhetsutbyte mellan människor gör det möjligt för en förändring att ske exponentiellt mycket snabbare än vi trott möjligt. Vi lär oss inte bara för egen del, utan för våra medmänniskor och våra barn.

Det behöver nu ske en förändring av enorma proportioner på alla områden i samhället. För att det ska fungera behöver vi vara många! Vi behöver vara snabba och vi behöver vara kloka! Och vi behöver hitta nya och roliga former för samarbete.

Närmare än vi tror:

Den upplevda lyckan och välbefinnandet ökade i västvärlden i takt med de ekonomiska framstegen under nittonhundratalet, ungefär fram till 1960. Därefter fortsatte tillväxten uppåt, medan lyckan förblev konstant. Över en viss nivå ger inte mer pengar mer lycka, visar forskning. Det är till och med så att människor som värderar rikedom högt, är mindre lyckliga och har sämre hälsa, än andra.

Den ökande konsumtionen gör oss inte lyckliga, utan sjuka. Senaste årens larmrapporter om psykosocial ohälsa, inte minst bland barn och ungdomar, kan tyda på att lyckan nu till och med är avtagande, liksom medellivslängden.

Det goda livet – lyckan – kommer inte av konsumtion utan av andra saker – gemenskap, tillräckligt med tid att njuta av livet, att göra något meningsfullt. Att arbeta för omställning tillsammans med andra ger också mening till våra liv i en annars kanske mörk situation.

Faktainnehållet om omställningsrörelsen är hämtat från Omställningsnätverkets hemsida www.omställning.net där kan du läsa mer om du vill!